fbpx

הסכם לאימון וקידום עסק

 

שנערך ונחתם ביום _________

 

בין:        חן בוקובזה BusinessCare  – להלן:”המאמן”, מצד אחד

                                                                                                                                                     

ובין:      גב’ ________________             להלן: “המתאמן”, מצד שני

                                                                                                        

הואיל             והמתאמן מעוניין ומוכן בקבלת אימון ולעשות כל מאמץ ע”מ לקלוט ידע זה ולהטמיעם בחייו העסקיים ואישיים;

 

והואיל            והצדדים מעוניינים להבהיר את יחסיהם החוזיים בכתב.

מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. מוסכם שהאימון אינו טיפול פסיכולוגי, ואינו בא במקום טיפול פסיכולוגי.
 2. במסגרת האימון יעברו המאמן והמתאמן תהליכים המשלבים לימוד טכני לקידום ולשיווק העסק וכן שיחות אישיות וכנות; המתאמן מתחייב לבצע את המשימות הניתנות לו באופן המיטבי כדי להצליח בתהליך האימון.
 3. מוסכם שהמאמן מתחייב למקסימום ידע והשקעה באימון והמתאמן מתחייב כי יפעל כמיטב יכולתו על פי הנדרש ממנו באימון’ המתאמן מבין ומודע לכך שהתוצאה תלויה הן במאמציו והן באימון וכי התוצאה אינה יכולה להיות מובטחת.
 4. מוסכם כי האימון ייערך בשעות ובתאריכים שיקבעו בין הצדדים.
 5. מפגש אימון וקידום עסקי ייקבעו על ידי הצדדים בהתאם ליומנם.
 6. ביטול מפגש ייעשה בהתראה של 72 שעות לפחות.
 7. ביטול מפגש אימון בהתראה קצרה יותר מצד המתאמן תגרור חיוב עבור מחצית הפגישה בהתאם למחיר המוסכם.
 8. ביטול מפגש אימון בהתראה קצרה יותר מצד המאמן תחייב את המאמן במתן פגישה נוספת ללא תשלום.
 9. מחיר אימון וקידום עסקי חודשי הוא_____________ ₪ לחודש בתוספת מע”מ וישולם בתחילת כל מחזור חודשי, למשך 3 חודשים מראש.
 10. ככול שהמאמן יחליט שהמתאמן לא מתאים להליך האימון, יוכל המאמן להפסיק את התהליך ולהחזיר את התשלום עבור הפגישות שלא יתקיימו בעתיד.
 11. המתאמן מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל הנושאים שנידונו בפגישות האימון (לדוגמה: חומר לימודי בנושא שיווק, מצגות בנושא פרסום וכד’)
 12. המאמן מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את המידע שימסור לו המתאמן.
 13. המתאמן מצהיר בזאת שהתכנים הנלמדים במסגרת הפגישות נועדו לשרת את העסקו של המתאמן בלבד; וכן שלא ייעשה שימוש בתכנים שנלמדים באימון לשם פתיחת עסק מתחרה וכן כי לא ייפתח שירות דומה לשירות המוענק על ידי המאמן (הן בליווי אישי והן ביצירת קורסים או סדנאות לליווי עסקים); הפרת סעיף זה תגרור פיצוי מוסכם בסך 150,000 ₪.
 14. הסכם זה מאשר את הסכמת הצדדים ומבטל כל הסכמה קודמת בכתב או בעל-פה שנעשו קודם לכן.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

             __________________                                                                 __________________

                         המאמן                                                                                  המתאמן